fixed_stairs   
Type GS50 pdf_icon html_icon
Type GS55 pdf_icon html_icon
>

+